200x200
Caritas Hungarica helyi csoportja
 
Rózsafüzér Társulat
 
Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége
 
Mária Légió helyi csoportja
 
PLÉBÁNIA HIVATAL
 
A pitvarosi Nagyboldogasszony Plébánia címere
 
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Pitvaros
 
Csanádalberti
 
Látogatóink
Indulás: 2009-07-08
 
Templomunk és plébániánk története idegen nyelveken
 
Gúta - az őshaza
 
Tallós
 
Negyed - Pozsonyvezekény
 
Hidaskürt - Felső- és Alsószeli
 
Képviselőtestület
 
Kitekintés
 
Zene
 
VENDÉGKÖNYV
 
Templom felújítás, bővítés és toronyépítés pro
 

1. A Mária Légió alapítása

A Mária Légió –amelyet Frank Duff ír katolikus testvér Dublinban alapított 1921. szeptember 7-én –s azoknak a katolikusoknak a közössége, akik az Egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz hatalmas vezetése alatt harci csoportba tömörülnek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az Egyház minden időben folytat e világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője szép, mint a Hold, fénylő, mint a Nap, és a sátánnak és a hatalma alatt állóknak –félelmetes, mint a harcra kész sereg. –A légiósok azt remélik, hogy hűségük, erényeik és bátorságuk révén méltónak bizonyulnak Mennyei Királynőjükhöz. A Légiót ezért egy hadsereg mintájára szervezték meg, melynek példaképe különösen az ősi Róma hadserege; innét vannak az elnevezések is. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. A mozgalom –a kontinensek számos országában –a Katolikus Egyház nagyon sok egyházmegyéjében, egyházközségében jelen van.

2. A Légiós mozgalom hívatása

XI. Piusz pápától kezdve minden pápa méltatja és támogatja a Légiót. II. János Pál Szentatyánk buzdítása a Légió hivatásáról:

a.        kovásznak lenni, melynek gyakorlásában a légiós tagoknak hitet kell szítani és életükben a személyes megszentelődésre kell törekedni. Ez kétségkívül magas és nehezen megvalósítható eszmény. Ma azonban az Egyház –a II. Vatikánum által –minden világi keresztényt erre az eszményre hív, buzdítva őket, hogy a szent élet tanúságtételével, önmegtagadással, szeretetszolgálattal osztozzanak Krisztus királyi papságában; éljenek a világban a hit, a remény és a szeretet ragyogásában, amint a lélek a testünkben;

b.       összekötő kapcsot alkotni a papság és a hívek között;

c.        Mária lelkületével és szerető gondoskodásával végezni az apostoli munkát. A légiós tag apostoli munkája arra irányul, hogy az emberek a Szűzanya iránti szeretet által jobban megismerjék és megszeressék a Fiút, az Úr Jézust, aki az Út, az Igazság és az Élet. A Szűzanya személyesen is részt vesz a megváltás tervében és mi légiósok az Ő lelkületével és szerető gondoskodásával szeretnénk eljutni –szolgálatunkkal –minden emberhez, hisz minden ember Krisztus képmása.

3. A Mária Légió hierarchiája

A Mária Légió legkisebb szervezeti egysége az imacsoport, amelyet a latin Praesidium szóval jelölnek. Két vagy több Praesidium irányítására, felügyeletére Curia nevű vezető testület létesül. A Curiákat a Comitium irányító testülete fogja össze. Az önállóan működő praesidiumok, a Curiák és a Comitiumok központi vezető testülete a Régia. A Kárpátmedencében létesült szervezetek jelentős része a Magyar Mária Régia irányítása alatt működik. A Magyar Mária Régia a bécsi Senátushoz, az pedig az írországi Conciliumhoz tartozik (Dublin –Concilium Legionis Mariae). A Magyar Mária Régia –a Máriatisztelet elmélyítésében, terjesztésében 2004. évtől –együttműködik a Magyar Máriás Papi Mozgalommal. A Mária Légió szervezeteinek tevékenységét Kézikönyv megnevezéssel és formában –szabályzat írja elő. A Praesidiumnak lelki vezetője és tisztségviselői vannak A Praesidium tagjai által megválasztott tisztségviselőket a Curia erősíti meg (elnök, elnökhelyettes, írnok és pénztáros). A Praesidiumnak tekintélye van minden tagja előtt, és fel van hatalmazva, hogy munkájukat ellenőrizze. A Curiák és Comitiumok tisztségviselőit az elöljáró vezető testületek nevezik ki.

4. A Mária Légió kispesti Praesidiuma

A Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánián 1990-től működik a –Jó Tanács Anyja – Praesidium. Lelki vezetője a plébános atya. A Praesidium szervezetileg közvetlenül a Magyar Mária Régia központhoz tartozik. Tevékenységének irányítása alapvetően innen történik, beszámolási kötelezettségének is itt tesz eleget. A Praesidium tisztségviselőit a Magyar Mária Regia összejövetelein a Régia vezetősége és a jelenlévők a szavazataikkal erősítik meg.
Légiós tagságunk alapvetően két csoportból áll:

a.        aktív tagok, akik fogadalmat tettek a Szentléleknek, hogy az Ő segítségül hívásával Szűz Mária harcosaként és gyermekeként, az Istenanya szeretetével és akaratával hűségesen szolgálnak, továbbá hetenként és egy évre IGEN-t mondanak a Szűzanyának,

b.       háttér (otthon) imádkozó tagok.

Az aktív tagokból álló imacsoport fő feladatai a Kézikönyv szellemében az ima és az apostoli munka - papi vezetés mellett. Imaösszejövetelt minden héten csütörtöki napon délután 4 és fél 6 óra között tartanak a Közösségi Ház Kaszap István termében. Az összejövetel rendjét a Kézikönyv határozza meg, melynek első napirendjeként a Tesserát (kötelező imádságok gyűjteménye) imádkozzák. A tagok heti összejöveteleiken IGEN-t mondanak a Szűzanyának. Imájuk, és hetenként megújított IGEN-jük a jó Isten dicsőítését és a maguk megszentelődését szolgálja, és hogy Királynőjükkel egyesülve kitartsanak az imában. A Mária Légió aktív tagjai –a napi rendszeres imáik mellett –az evangélium szellemében igyekeznek önzetlenül segítséget nyújtani egyházközségünk minden tagjának. Apostoli munkájuk keretében

·              folyamatosan látogatják otthonaikban az egyházközség időseit, betegeit, szükség esetén végzik az arra rászorulók otthoni ellátását, kiszolgálását;

·              a Főplébánia Caritas szervezetével együttműködésben családlátogatásokat végeznek, arra rászoruló családoknak segítenek (betegkísérés, bevásárlás), hozzájárulnak továbbá a Caritas más irányú feladatainak végrehajtásához;

·              alapvetően Mária ünnepek előtt esetenként a vasárnapi szentmisék után –megszentelődésünkre való emlékeztetésként –szentképet osztanak, ezáltal buzdítanak a folyamatos imádkozásra;

·              rendszeresen részt vesznek a Főplébánia takarításában és szükség esetén egyéb teendők ellátásban.

A háttér imádkozó tagok önként vállalt kötelező jelleggel és napi rendszerességgel otthonukban imával támogatják a Mária Légió szándékait. Jelentkezésükkor a Praesidium elnökétől megkapják a Légió előre tervezett imaszándékait. Évenként általában egy alkalommal összejövetelt szerveznek számukra. A főbb liturgikus eseményekről (Légiós szentmise, Szentségimádás, temetés stb.) írásban tájékoztatást kapnak. Minden évben sor kerül az Istenanyának szentelt légiósok fogadalomújítására. Ez a fogadalomújítás, amely az egyéné és egyben a közösségé is, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, vagy az e körüli napok egyikén –a Magyar Mária Régia szervezésében –kerül megtartásra, s a neve Acies. A latin –acies –szó csatarendbe sorakozott sereget jelent. Illő elnevezés arra az ünnepségre, melyen a légiósok összesereglenek, hogy újból megvallják Mária, a Légió Királynője iránti hűségüket, s egyben erőt és áldást kérjenek Édesanyjuktól egy újabb évre a gonosz hatalmak ellen folytatott harcukhoz. A Légió alapgondolata, még egyszer megismételve, amelyre minden felépül, a következő: egységben Máriával az Úr Jézushoz és az Istenanyától függve munkálkodni. Az Acies ennek az egységnek és függőségnek az ünnepélyes megvallása.

†††

Az aktív légiós tagok az összejöveteleken várják azon katolikus testvérek jelentkezését, akik szívből elkötelezték magukat a Szűzanya szolgálatára: rendszeresen imádkozzák (szeretnék imádkozni) a Szentolvasót és életük példájával kifejezik a Szűzanya iránti szeretetüket, tiszteletüket, valamint részt szeretnének venni az apostoli munka valamely formájában. Légiós szolgálatra jelentkező testvérünk a jelentkezés után részt vesz minden összejövetelen és három hónapig próbaidős légiós lesz. Ezt követően fogadalmat tesz, amelyben vállalja, hogy életével, a Tessera és a Szentolvasó napi elimádkozásával, munkájával, példamutatásával –a Szentlélek segítsége által –Szűzanyánk szolgálatába áll, Aki a legrövidebb úton Szent Fiához vezeti őt.

†††

A Praesidium a szentképek beszerzését és a meglátogatott testvérek szerény megajándékozását a légiós tagok önkéntes adományaiból fedezi. Kéri a híveket, hogy imáikkal és szerény pénzadományaikkal is segítsék ezen apostoli munkáját –amely végső soron egész egyházközségünket is szolgálja.

 

 

Információk a szentségkiszolgáltatásról
 
Eseménynaptár
 
Hittanosoknak
 
Élő Víz - plébániai újság megtekinthető példányai
 
Msgr. Kondé Lajos atya, a szegedi Dóm esperes-plébánosa, pasztorális helynök, Pitvaros díszpolgára
 
Katona Pál c. esperes Plébániánk szülötte
 
Videók a Youtube -on
 
Katolikus sajtó oldalak
 
Fiataloknak
 
Fotógaléria
 
Pontos idő
 
Katolikus rádiók a világhálón
 
KÉP ARCHIVUM
 

Felhívjuk minden látogató figyelmét arra, hogy az oldalon található anyagok a pitvarosi Nagyboldogasszony Plébánia tulajdonát képezik, azok más médiumban (újság, napilap, havilap, internetes portál, rádió és televízió, illetve itt fel nem sorolt egyéb médiumok) való felhasználására csak a Plébánia írásbeli engedélyével van lehetőség, ellenkező esetben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint fogunk eljárni. 

 


FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!